Doelstellingen, opdracht en visie

Doelstellingen:

Vzw Klein Geluk heeft als doel de levenskwaliteit van mensen met en na kanker aan te scherpen. Hiervoor draagt zij bij tot recreatie, ontspanning en opvang van kankerpatiënten voor, tijdens en na hun strijd tegen kanker.
Naast patiënten getroffen door kanker richt vzw Klein Geluk, en dit niet in mindere mate, ook haar aandacht op naaste familieleden en vrienden. In vele gevallen veroorzaakt kanker een ingrijpende levensverandering bij de getroffenen maar ook bij mensen in de directe omgeving. Vzw Klein Geluk zorgt er voor dat deze mensen naar eigen keuze en nood weer opnieuw tot rust kunnen komen.
Speciale aandacht gaat tevens naar kinderen getroffen door kanker, hun ouders, familie en verzorgers.

 

Opdracht en visie:

Wij willen voor mensen tijdens en na kanker, hun naaste familie en vrienden een kwalitatieve ontspanning aanbieden:

 • Wij willen een aanbod doen dat zo veel mogelijk voldoet aan de verwachtingen van onze doelgroep.
 • Wij willen onze doelgroep helpen in het ontplooien van hun mogelijkheden: terug het leven opnemen.
 • Wij willen samenwerken met familie, vrienden, verenigingen en instanties in een brede omgeving.

Wij willen een dienstverlening aanbieden met een ondersteunde visie:

 • We geloven dat iedereen positieve krachten in zich heeft. Deze positieve krachten dienen tot op het bot uitgebuit.
 • Wij willen onze doelgroep helpen in het zoeken en vinden naar evenwicht in het leven.

Wij willen een schakel in het netwerk van vrijwillige hulpverlening zijn:

 • Als sociaal culturele vereniging willen we duidelijk aanwezig zijn in de regio en mee verantwoordelijkheid opnemen voor de uitbouw van een adequaat ondersteuningsnetwerk met voldoende middelen. Overleg en samenwerking met andere organisaties wordt hiervoor niet geschuwd.
 • We willen ons hulpaanbod kritisch benaderen. Indien de noodzaak blijkt, dat een bestaand aanbod dient gewijzigd, willen we daarvoor de nodige initiatieven nemen.

Wij willen onze opdracht uitvoeren als vrijwilliger zonder enige vorm van bezoldiging:

 • Een vrijwilliger werkt “vrij” en “willig”. De voldoening die wij vergaren door het doen wat wij doen is onze enige bezoldiging!
 • Geldelijke compensaties of vergoedingen in natura bestaan bij ons niet!

Wij willen voor onze medevrijwilligers een ernstige maar tevens aangename werkomgeving creëren:

 • Wat wij doen, doen wij als een team. Inbreng van iedereen wordt verwacht vanuit zijn / haar eigen persoonlijkheid en engagement.
 • Duidelijke communicatie, verantwoordelijkheid, solidariteit, respect voor ieders overtuiging, ruimte voor reflectie en feedback zijn belangrijk.
 • We willen middelen en tijd vrijmaken voor vorming en kritische reflectie

Wij willen onze financies, donaties en schenkingen zorgzaam inzetten:

 • Financiële verantwoordelijkheid betekent het zorgzaam aanwenden van de vergaarde middelen met het oog op de uitbouw van een optimale hulp- en dienstverlening. Dit betekent in grote mate ook aandacht voor de toekomst.